Obchodní podmínky


PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti MFL.cz s.r.o. se sídlem Žitná 562/10, 120 00 Praha 2 - Nové Město, IČO: 066 19 452, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 285005


SEKCE: Úvod

Společnost MFL.cz s.r.o. je obchodní společností vlastnící portál www.fergo.cz, na kterém je umístěna obchodní platforma, jejímž prostřednictvím umožňuje vybraným zájemcům za předpokladu férového jednání, jehož základními pilíři je uvádět pravdivé informace, osobně se angažovat v dobročinných aktivitách a zlepšovat kvalitu života, inzerovat své produkty a služby a uživatelům umožňuje jejich nákup. 


SEKCE: Popis služby

Účastníci smlouvy souhlasí, že sdílí společnou vizi slušné společnosti, kde je podaná ruka a čestné slovo více než složité právní smlouvy. Právě to vystihuje logo reprezentující Portál projektu Fergo, obchodní sítě kde mohou uživatelé využívat obchodní či pracovní nabídky firem a dobročinných projektů. Firmy a Projekty zde mohou inzerovat a Portál Fergo se zavazuje poskytovat 25 % všech svých příjmů od firem i uživatelů na registrované dobročinné projekty, podle preferencí, které si uživatel či firma nastaví. Užíváním portálu se stáváte členem sítě, kde je slušné chování samozřejmostí.


SEKCE: Definice pojmů

1) „Portál“ je doména www.fergo.cz.

2) „Podmínky užívání a všeobecné obchodní podmínky“ znamená tyto Podmínky užívání a všeobecné obchodní podmínky Dodavatele.

3) „Obchodní platforma“ znamená souhrn těchto služeb: pro Partnera vyhrazený prostor na Portálu, přijímání plateb od Zákazníků na bankovní účet Dodavatele a poskytování zákaznické podpory.

4) „Dodavatel“ je obchodní společnost MFL.cz s.r.o. se sídlem Žitná 562/10, 120 00 Praha 2 - Nové Město, IČO: 066 19 452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 285005.

5) „Uživatel“ je fyzická osoba, která si vytvoří Uživatelský účet a má možnost využívat funkce Portálu. 

6) „Uživatelský účet” znamená účet vytvořený Uživatelem na Portálu. 

7) „Spotřebitel” je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Partnerem, který je podnikatelem nebo Dodavatelem. 

8) „Partner“ je subjektem, který má zájem pravidelně využívat služby Dodavatele a nabízet své zboží a/nebo služby prostřednictvím Portálu třetím osobám (Uživatelům). 

9) „Projekt“ znamená právní subjekt, který se v rámci Portálu prezentuje formou Projektového profilu, prostřednictvím něhož zveřejňuje své nabídky a získává finanční prostředky pro své dobročinné aktivity od Uživatelů a Firem.

10) „Projektový profil“ znamená profil vytvořený Projektem na Portálu. 

11) „Firma“ znamená podnikatelský subjekt, který se v rámci Portálu prezentuje formou Firemního profilu, prostřednictvím něhož zveřejňuje své nabídky a podporuje Projekty. 

12) „Firemní profil“ znamená profil vytvořený Firmou na Portálu. 

13) „Zákazník“ je Uživatel, který prostřednictvím Portálu uzavře s  Partnerem Zprostředkovanou smlouvu na zboží a/nebo služby. 

14) „Rámcová smlouva“ znamená Rámcovou smlouvu o pronájmu obchodní platformy a zprostředkování, na základě které a dle podmínek v ní uvedených je Partner oprávněn užívat Portál a uzavírat jednotlivé Dílčí smlouvy. 

15) „Dílčí smlouva“ znamená Dílčí smlouvu o pronájmu obchodní platformy a o zprostředkování, uzavřenou mezi Dodavatelem a Partnerem za účelem stanovení konkrétních podmínek spolupráce a způsobu uzavírání Zprostředkovaných smluv. 

16) „Zprostředkovaná smlouva“ je smlouva na využití služeb a/nebo nákup zboží Partnera uzavíraná mezi Uživatelem a Partnerem.

17) „Tržba“ je peněžité plnění náležející Partnerovi za prodané, tj. Zákazníky objednané, zaplacené a v zákonné lhůtě pro odstoupení od Dílčí smlouvy nevrácené zboží vydané v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou včetně dopravného a poskytnuté služby, a to po odečtení (započtení) Provize. Dodavatel nemá právo na provizi z dopravného. 

18) „Provize“ je odměna Dodavatele sjednaná v Dílčí smlouvě za činnost dle Dílčí smlouvy, kterou je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst oproti nároku Partnera na vyplacení Tržby. 

19) „Vyúčtování“ znamená informaci o uskutečněných prodejích a vyčíslení Provize Dodavatele za uplynulý kalendářní měsíc, které se Dodavatel zavazuje poskytnout Partnerovi do 3. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce.

20) „Ochranná lhůta“ znamená lhůtu 14 dnů od poskytnutí Vyúčtování Dodavatele Partnerovi.

21) “Poplatek za zpracování transakce” znamená poplatek účtovaný Partnerovi v rámci Vyúčtování z on-line plateb uskutečněných prostřednictvím platební brány.

22) „Termín zaslání Tržby“ znamená nejpozději 5. pracovní den po uplynutí Ochranné lhůty.

23) „Smluvní strany“ znamenají Dodavatel a Partner.


SEKCE: Podmínky užívání


Obecné podmínky užívání

1) Tyto Podmínky užívání a všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál, jakož i související právní vztahy směřující k uzavření Zprostředkované smlouvy.  

2) Uživatel vstupem na Portál a přihlášením do svého Uživatelského účtu na Portálu stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek užívání a všeobecných obchodních podmínek a zavazuje se jimi řídit.

3) Vytvořením Uživatelského profilu na Portálu Uživatel zaručuje a prohlašuje, že je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk a že veškeré údaje, které poskytuje Dodavateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné. 

4) Uživatel se zavazuje k tomu, že nebude na Portálu působit prostřednictvím více než jednoho Uživatelského účtu. Uživatel se rovněž zavazuje zdržet se v rámci svých projevů urážek a vulgarit a zavazuje se zveřejňovat pouze příspěvky, které nejsou v rozporu s dobrými mravy. Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy České republiky a respektovat práva třetích osob, zejména pak práva autorská a související s předmětem práv duševního vlastnictví.

5) Uživatel se zavazuje, že se zdrží užívání Portálu v rozporu s těmito Podmínkami užívání a všeobecnými obchodními podmínkami, že nebude jakkoli zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu a že nebude používat Portál způsobem, kterým by došlo k porušení právních předpisů.

6) Dodavatel může znění Podmínek užívání a všeobecných obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Dodavatel informuje Uživatele o změně Podmínek užívání a všeobecných obchodních podmínek na Portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s jejich aktuálním zněním mohl Uživatel seznámit. Aktualizované verze Podmínek užívání a všeobecných obchodních podmínek nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu. 

7) Dodavatel prohlašuje a Uživatelé berou tímto na vědomí, že Dodavatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Partnerem a nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.

8) Dodavatel nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Partnery na Portálu, stejně jako neodpovídá za úplnost, přesnost a pravdivost materiálů zveřejňovaných na tomto Portálu nebo porušení osobnostních nebo autorských práv třetích osob. Dodavatel zároveň neodpovídá za škodu způsobenou stahování dat zveřejněných na Portálu, škodu způsobenou přerušením provozu, poruchou Portálu nebo počítačovými viry.

9) Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál. 

10) Dodavatel je držitelem domény www.fergo.cz a je rovněž vlastníkem a správcem Portálu, umístěného na www.fergo.cz.

11) Portál www.fergo.cz je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Dodavatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu.


SEKCE: Podmínky pro spotřebitele


1) Spotřebitel svá práva z uzavřené Zprostředkované smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u konkrétního Partnera. 

2) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

3) Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od Zprostředkované smlouvy: 

a)    o poskytování služeb, jestliže byly plněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 

b)    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 

c)    o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, 

d)    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, 

e)    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

f)    o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, 

g)    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 

h)    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, 

i)    o dodávce novin, periodik nebo časopisů, 

j)    o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Partner tato plnění poskytuje v určeném termínu, 

k)    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Partner před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

l)    o zájezdu, ubytování, dopravě, stravování a službách souvisejících s využitím volného času, pokud je smlouva sjednána na určitý termín. 

5) Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Partner poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

6) Partner vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal proti předanému zboží, nebo potvrzení o jeho odeslání zpět Partnerovi, a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Partner nabízí.

7) Partner je povinen dodat věc či službu ve shodě se Zprostředkovanou smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Partner v jakosti střední a jde-li o kupní smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. 

8) Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Partner výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

9) Partner odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Převezme-li pak Partner záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti.

10) Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Spotřebitel však není oprávněn uplatňovat právo z vady koupené věci v případě vad, pro které byla ujednána nižší cena, vad odpovídajícím obvyklému opotřebení ani vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.

11) Záruční doba běží od dodání plnění Spotřebiteli. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od doručení věci do místa určení. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Spotřebitele vnější událost. 

12) Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Partnerovi a předmět plnění mu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. 

13) Partner je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Partner zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. 

14) Partner nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

15) Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Nemá-li podle kupní smlouvy či smlouvy o dílo plnění Partnera náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. 


SEKCE: Reklamační řád


1) Tento reklamační řád se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Zákazníků u Partnerů z odpovědnosti za vady („reklamace“).

2) Zákazník je povinen se seznámit s Podmínkami užívání a všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem před objednáním zboží. Uzavřením Zprostředkované smlouvy a převzetím zboží od Partnera Zákazník souhlasí s těmito Podmínkami užívání a všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. 

3) Partner odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Partner odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Partner popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Partner uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li     jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

    d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

    e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4) V případě, že zboží při převzetí Zákazníkem není ve shodě se Zprostředkovanou smlouvou, má Zákazník právo na to, aby Partner bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího Zprostředkované smlouvě, a to podle požadavku Zákazníka buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od Zprostředkované smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Zákazník před převzetím zboží o rozporu se Zprostředkovanou smlouvou věděl nebo rozpor se Zprostředkovanou smlouvou sám způsobil. Rozpor se Zprostředkovanou smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

5) V případě uplatnění reklamace postupuje Zákazník následujícím způsobem: 

a) Prostřednictvím Portálu v sekci „Moje prodeje” provede reklamaci odesláním notifikace se žádostí o vyřízení reklamace.

    b) Reklamované zboží řádně zabalí do balíku a přiloží originál faktury.

c) Zásilku Zákazník zasílá jako Doporučenou zásilku nebo Doporučený balík (Zákazník hradí poštovné) na adresu prodávajícího uvedenou na faktuře.  

d) Po obdržení zásilky bude prodávající Zákazníka telefonicky nebo emailově kontaktovat ohledně způsobu vyřešení dané reklamace. 


SEKCE: Cestování

Úvod

Příslušná sekce „Cestování“ těchto Podmínek užívání a všeobecných obchodních podmínek Dodavatele je účinná výhradně ve vztahu k uzavírání Dílčích smluv a Zprostředkovaných smluv, jejichž předmětem je poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu a je sekcí doplňkovou k obecné části Podmínek užívání a všeobecných obchodních podmínek Dodavatele.

Vztahy v rámci této sekce „Cestování“ výslovně neupravené se řídí obecnou částí Podmínek užívání a všeobecných obchodních podmínek Dodavatele. 


Význam pojmů

1) Pojmy označené velkým počátečním písmenem mají význam jim přidělený v rámci sekce Definice pojmů těchto Podmínek užívání a všeobecných obchodních podmínek Dodavatele. 

2) V rámci této sekce „Cestování“ jsou zavedeny následující pojmy:

a) „Poskytovatel zájezdu“ znamená Partnera, který v rámci Portálu zveřejňuje své nabídky na uzavření Zprostředkovaných smluvv oblasti cestovního ruchu, zejm. podle zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném a účinném znění.

b) „Smlouva o zájezdu“ je zvláštní druh Zprostředkované smlouvy, upravený v ustanovení § 2521 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění. 

c) „Zájezd“ je zájezd ve smyslu Zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném a účinném znění.

d) „Cestovní kancelář“ znamená Partnera, který je podnikatelem specifikovaným v § 2 Zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném a účinném znění. 


Práva a povinnosti Smluvních stran

1) Pro případ, že nebude Zákazník moci využít svá práva ze Smlouvy o zájezdu v době její platnosti, a to z důvodů na straně Poskytovatele zájezdu, má Poskytovatel zájezdu povinnost nabídnout Zákazníkovi jiný termín využití jeho práv ze Smlouvy o zájezdu, který bude pro Zákazníka přijatelný. Pokud Zákazník nepřijme nabídku Poskytovatele zájezdu, je Poskytovatel zájezdu povinen na základě žádosti Zákazníka vrátit Zákazníkovi přijaté platby jakož i všechny ostatní náklady a poplatky v souladu s právními předpisy. V takovém případě může veškeré platby Zákazníkovi vrátit Dodavatel, a to z dosud Poskytovateli zájezdu nevyplacené části Tržby.

2) Poskytovatel zájezdu je povinen zajistit, aby údaje ohledně charakteru a dostupnosti jeho ubytovacích kapacit obsažené v obchodní nabídce byly úplné, přesné, aktuální a odpovídající jejich skutečné dostupnosti. V případě, že dojde mezi Zákazníkem a Poskytovatelem zájezdu k uzavření Smlouvy o zájezdu a po uzavření této smlouvy a/nebo příjezdu Zákazníka na místo konání Zájezdu nebudou k dispozici ubytovací kapacity a/nebo jiné služby dle Smlouvy o zájezdu, je Poskytovatel zájezdu povinen: 

(i) najít vhodné alternativní ubytovací kapacity a/nebo poskytnout služby, které jsou ve srovnání s ubytovacími kapacitami a/nebo službami, které měly být poskytnuty Zákazníkovi Poskytovatelem zájezdu, stejné nebo lepší kvality a ve stejné lokalitě a 

(ii) poskytnout Zákazníkovi a dalším osobám uvedeným ve Smlouvě o zájezdu bezplatnou dopravu na místo náhradních ubytovacích kapacit a/nebo poskytnutí služeb a dále 

(iii) proplatit Zákazníkovi nebo nahradit veškeré přiměřené náklady a výdaje, které Zákazníkovi vzniknou v souvislosti s nedostupností rezervovaných ubytovacích kapacit a/nebo služeb dle Smlouvy o zájezdu;

3) Poskytovatel zájezdu se zavazuje, že pro výkon průvodcovské činnosti bude pověřovat pouze osoby, které mají osvědčení o získaném vzdělání, pokud je k tomu z příslušných právních předpisů povinen. Pokud tuto povinnost poruší, odpovídá za veškerou škodu, která tímto vznikne. Poskytovatel zájezdu je rovněž povinen písemně pověřit zástupce, na kterého se může Zákazník v průběhu Zájezdu obrátit a který je oprávněn přijímat a vyřizovat reklamace Zákazníků po dobu konání Zájezdu, přičemž odpovídá za veškerou škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne. 

4) Pokud Partnerem zpřístupněné informace nebudou pravdivé, úplné, přesné a aktuální, je Dodavatel oprávněn vyrozumět o tom Zákazníka, a to i v případě, že již uhradil cenu za Zájezd. Poskytovatel zájezdu i Dodavatel sjednávají, že Dodavatel je oprávněn jménem Poskytovatele zájezdu a na jeho účet nabídnout Zákazníkovi právo odstoupit od Smlouvy o zájezdu a vrácení zaplacené ceny Zájezdu.

5) Partner je povinen předložit Zákazníkovi i Dodavateli ucelené a srozumitelné informace o poskytovaných službách cestovního ruchu, které si Dodavatel vyžádá. Poskytovatel zájezdu je zodpovědný za to, že budou Zákazníkovi poskytnuty veškeré informace o Zájezdu, které má Zákazník obdržet v souladu s příslušnými právními předpisy.

6) Cestovní kancelář je povinna zejména poskytnout Zákazníkovi předtím, než tento učiní závaznou objednávku, nebo před uzavřením Smlouvy o zájezdu, informace na příslušném formuláři stanoveném vyhláškou č. 122/2018 Sb. a další informace uvedené v ustanovení § 9a Zákona č. 159/1999 Sb. nebo v Zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném a účinném znění.

7) Cestovní kancelář je povinna dodržovat veškeré povinnosti, které pro ni vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména, nikoli však pouze, je povinna:

(i) mít uhrazen roční příspěvek do garančního fondu dle zákona č. 159/1999 Sb. a sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku nebo sjednánu bankovní záruku pro případ úpadku, 

(ii) předložit před uzavřením Smlouvy o zájezdu Zákazníkovi na jeho žádost doklad o pojištění záruky pro případ úpadku nebo o bankovní záruce, a 

(iii) předat Zákazníkovi potvrzení o Zájezdu se všemi náležitostmi dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném účinném znění, a doklady, které musí obsahovat informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. 

8) Partner prohlašuje, že je plně způsobilý uzavřít Dílčí smlouvu a Smlouvu o zájezdu, dodržovat příslušné právní předpisy, uzavřením Dílčí smlouvy ani Smlouvy o zájezdu je neporušuje či neobchází a nebude tak činit. V opačném případě je Dodavatel oprávněn ihned odstoupit od Dílčí smlouvy. V případě odstoupení od Dílčí smlouvy nemá Partner právo na finanční ani jiné plnění, nebo kompenzaci. 

9) Dodavatel je povinen přijímat zprávy, požadavky nebo stížnosti či reklamace Zákazníka týkající se Zájezdu, a bez zbytečného prodlení je předávat Partnerovi jakožto Poskytovateli zájezdu nebo Cestovní kanceláři. 

10) Partner prohlašuje a vůči Dodavateli se zavazuje, že veškeré své povinnosti ze Smlouvy o zájezdu bude vůči Zákazníkovi plnit řádně a včas.


Speciální ustanovení pro uplatnění reklamace Zájezdu Zákazníkem

V případě uplatnění reklamace Zájezdu postupuje Zákazník následujícím způsobem: 

a) Prostřednictvím Portálu v sekci „Moje prodeje” provede reklamaci odesláním notifikace se žádostí o vyřízení reklamace Zájezdu. 

b) Po obdržení notifikace od Zákazníka jí neprodleně předá Dodavatel Partnerovi k vyřízení. 


SEKCE: Pro Partnery


Předmět Dílčí smlouvy 

1) Dodavatel se zavazuje umožnit Partnerovi prostřednictvím pro Partnera vyhrazených částí Portálu uzavírat se Zákazníky Zprostředkované smlouvy. 

2) Dodavatel se zavazuje poskytnout Partnerovi k užití Portál na dobu trvání Rámcové smlouvy. 

3) Veškerá ujednání sjednaná Dodavatelem a Partnerem v Dílčí smlouvě prostřednictvím Portálu mají přednost před těmito Podmínkami užívání a všeobecnými obchodními podmínkami. 

4) Dodavatel se zavazuje předat Partnerovi příslušnými právními předpisy požadované údaje o Zákazníkovi výhradně za účelem vystavení daňového dokladu (faktury).


Práva a povinnosti Smluvních stran 

1) Dodavatel se zavazuje: 

a) vystavit Partnerovi faktury splňující veškeré náležitosti požadované dle příslušných právních předpisů. Fakturu Dodavatel zpřístupní Partnerovi na jeho profilu na Portálu;

b) poukázat Partnerovi na jeho bankovní účet řádně a včas veškeré platby dle ustanovení těchto Podmínek užívání a všeobecných obchodních podmínek; 

c) Dodavatel se zavazuje přijímat jménem Partnera případné odstoupení Zákazníka od Zprostředkované smlouvy v zákonné lhůtě v případě smluv uzavřených na dálku, k čemuž Partner zároveň Dodavatele uzavřením Dílčí smlouvy výslovně zmocňuje. Partner se zavazuje, že v případě takového odstoupení Zákazníka od Zprostředkované smlouvy v této lhůtě, řádně a včas splní všechny povinnosti prodávajícího, zejména je povinen řádně a včas vrátit Zákazníkovi kupní cenu za zboží a/nebo služby uhrazenou Zákazníkem na základě dané Zprostředkované smlouvy, od které Zákazník odstoupil, jakož i všechny ostatní platby, náklady a poplatky v souladu s právními předpisy.

2) Partner se zavazuje zejména: 

a) chránit dobré jméno a pověst Dodavatele a neodmítnout bezdůvodně uzavření Zprostředkované smlouvy se Zákazníkem; 

b) poskytnout Dodavateli veškerou součinnost k marketingové propagaci zboží a/nebo služeb a předat mu podklady pro efektivní propagaci služeb a/nebo zboží Partnera a rovněž informace vyžadované zvláštními právními předpisy, které musí být Zákazníkovi předloženy ze strany Partnera nebo Dodavatele před uzavřením Zprostředkované smlouvy a o jejich změnách Zákazníka i Dodavatele předem včas informovat;

c) dodat Zákazníkovi zboží a/nebo služby v souladu s objednávkou Zákazníka učiněnou prostřednictvím Portálu v souladu se Zprostředkovanou smlouvou a příslušnými právními předpisy; 

d) dodat Zákazníkovi služby v souladu s objednávkou Zákazníka učiněnou prostřednictvím Portálu, v souladu se Zprostředkovanou smlouvou a příslušnými právními předpisy, tj. zejména poskytnout zboží pravé, originální a nepoužité (nikoli padělky či napodobeniny) v odpovídající kvalitě, druhu, množství, jakosti a ve sjednané lhůtě pro dodání; 

e) v případě, že Partner poskytl Dodavateli materiály pro zpracování obchodní nabídky, zavazuje se Partner, že takové materiály neporušují práva třetích osob, ani jakékoli právní předpisy a Partner je oprávněn k jejich šíření, užití a předávání Dodavateli.

3) Dodavatel je oprávněn ukončit platnost obchodních nabídek a vrátit Zákazníkům obdržené platby za poskytnuté zboží a/nebo služby, v případě že Partner poruší své povinnosti stanovené mu v tomto článku Podmínek užívání a všeobecných obchodních podmínek. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je v takovém případě oprávněn znemožnit další uzavírání Zprostředkovaných smluv mezi Zákazníky a Partnerem a vrátit Zákazníkům platby obdržené na účet a jménem Partnera za příslušné zboží a/nebo služby. Partner zároveň odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Zákazníkům a/nebo Dodavateli a/nebo jakékoli třetí osobě v důsledku takového porušení povinností Partnera.

4) Partner elektronickým souhlasem na Portálu a uzavřením Dílčí smlouvy prohlašuje, že souhlasí se zněním těchto Podmínek užívání a všeobecných obchodních podmínek.

5) Partner tímto uděluje Dodavateli oprávnění k užití veškerých materiálů, které Dodavateli poskytl za účelem vytvoření obchodní nabídky a prezentace na Portálu (zejména k fotografiím, textům, audio a/nebo audiovizuálním dílům a jiným dílům), a to k jejich užití Dodavatelem a/nebo Dodavatelem zvolenou třetí osobou v rámci marketingových kampaní propagujících produkty a/nebo služby poskytované Partnerem (dále jen „Licence“). Licence se uděluje jako nevýhradní, bezúplatná, bez územního či množstevního omezení a na celou dobu trvání autorských práv. Dodavatel není povinen Licenci využít a je oprávněn oprávnění tvořící Licenci poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti a/nebo ji postoupit. Dodavatel je dále oprávněn materiály jakkoli zpracovat, upravovat, rozmnožovat, rozšiřovat, měnit, použít jako součást díla souborného či může být použita pouze její část, a to i bez identifikace Partnera, přičemž se vším výše uvedeným Partner tímto Dodavateli uděluje souhlas. 


Provize a poplatky Dodavateli

1) Dodavatel se zavazuje vyplatit Partnerovi příslušnou část Tržby za příslušné období jejího obdržení ze strany Zákazníků, a to v Termínech zaslání Tržby. Dodavatel je oprávněn započítat si Provizi oproti nároku Partnera na vyplacení Tržby. Provize se řídí platným ceníkem dostupným na adrese https://fergo.cz/page/ceny-sluzeb.

2) Dodavatel je oprávněn započítat si k provizi Transakční poplatek za zpracování transakce, který vzniká na základě on-line platby prostřednictvím platební brány. Výše poplatku je stanovena na 1,5 % z celkové částky transakce.

2) Dodavatel je povinen vystavit fakturu na Provizi v nejbližším Termínu zaslání Tržby, ve kterém bylo dodáno zboží a/nebo poskytnuty služby, ze kterých Dodavateli vznikl nárok na Provizi. 

3) V případě, kdy Partner poruší své povinnosti dle Dílčí smlouvy a/nebo těchto Podmínek užívání a všeobecných obchodních podmínek a na základě takovýchto porušení Dodavatel ukončí platnost obchodních nabídek, má Dodavatel právo započíst si veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovým postupem, a to oproti povinnosti Dodavatele k úhradě jakékoli částky Partnerovi.


Důvěrnost informací 

1) Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu Dílčí smlouvy, nesdělit přímo či nepřímo jakékoli třetí osobě, vyjma osob podílejících se na plnění Dílčí smlouvy, bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany, jakékoliv informace vztahující se k Dílčí smlouvě a nezpřístupnit jakékoliv informace, které v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy od druhé Smluvní strany obdržely, vyjma plnění zákonných povinností. 

2) Smluvní strany se zavazují v rozsahu stanoveném v odstavci 1) tohoto článku zavázat i veškeré další osoby podílející se na plnění Dílčí smlouvy, tj. zejména své zaměstnance a/nebo smluvní partnery. Za porušení stanovených povinností těmito osobami odpovídají Smluvní strany stejně jako by tyto povinnosti porušily samy. 
Odpovědnost  

1) Každá Smluvní strana odpovídá za škodu a další související náklady způsobené druhé Smluvní straně v důsledku porušení povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy a/nebo těchto Podmínek užívání a všeobecných obchodních podmínek, poskytnutí neúplných či nepravdivých informací nebo z příslušných právních předpisů. 

2) Dodavatel nenese odpovědnost za dostupnost, funkčnost a obsah Portálu ani obchodních nabídek, které využívají Partneři a/nebo Zákazníci.


Ukončení Dílčí smlouvy 

1) Není-li stanoveno jinak, lze Dílčí smlouvu ukončit dohodou Smluvních stran, případně též výpovědí bez uvedení důvodu, a to doručením písemné výpovědi Dílčí smlouvy druhé Smluvní straně. Dílčí smlouva zaniká doručením výpovědi. 

2) Ukončení Dílčí smlouvy nezbavuje Partnera povinností splnit veškeré finanční závazky související s Dílčí smlouvou a veškerými smlouvami uzavřenými v souvislosti s ní. 


Reklamace 

1) Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy se Zákazník obrátí na Dodavatele s žádostí o vyřízení reklamace zboží a/nebo služeb poskytnutých či neposkytnutých Zákazníkovi Partnerem nebo v souvislosti se zákonným odstoupením Zákazníka od Zprostředkované smlouvy, je Dodavatel oprávněn (nikoli však povinen) žádosti Zákazníka zcela i z části vyhovět a vrátit Zákazníkovi jménem a v zastoupení Partnera částku odpovídající Ceně objednaného zboží nebo služby. Stejné oprávnění má Dodavatel také v případech, kdy bude zřejmé, že Partner nesplní nebo nesplnil svou povinnost vůči Zákazníkovi ze Zprostředkované smlouvy. 

2) Smluvní strany pro vyloučení pochybností dále sjednávají, že o částky vrácené Zákazníkům v souladu s tímto článkem Podmínek užívání a všeobecných obchodních podmínek se ponižuje Tržba.  


Další ujednání 

1) Smluvní strany sjednávají a Partner bere na vědomí, že Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za činnost, služby a/nebo zboží Partnera a že veškerá práva Zákazníků vyplývající ze Zprostředkovaných smluv jsou právy vůči Partnerovi. V případě, že Dodavatel na základě Dílčí smlouvy a/nebo Podmínek užívání a všeobecných obchodních podmínek jedná v zastoupení Partnera, jeho jménem a na jeho účet, nepřebírá Dodavatel na základě Dílčí smlouvy žádnou odpovědnost ani závazky Partnera vůči jakýmkoli Zákazníkům.  


SEKCE: Ochrana osobních údajů

1) Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Uživatelem za účelem vytvoření Uživatelského profilu nebo za účelem uzavření Zprostředkované smlouvy s Partnerem, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

2) Uživatel vytvořením Uživatelského profilu nebo uzavřením Zprostředkované smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů po úspěšném splnění Zprostředkované smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

3) Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě a bezodkladně informovat Dodavatele o jejich změně. 

4) Zpracováním osobních údajů Uživatele může Dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Dodavatelem bez předchozího souhlasu Uživatele předávány třetím osobám.

5) Dodavatel je povinen po předchozí písemné žádosti Uživatele odstranit jeho osobní údaje z databáze. 

6) V případě, že by se Uživatel domníval, že Dodavatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení;

b) požadovat, aby Dodavatel nebo zpracovatel odstranili tento stav.


SEKCE: Řešení sporů

Veškeré spory mezi Spotřebitelem a Partnerem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


Tyto Podmínky užívání a všeobecné obchodní podmínky se vztahují rovněž na všechny Dílčí i Zprostředkované smlouvy uzavřené prostřednictvím Portálu a nabývají účinnosti ke dni 25. 2. 2020.